OBJAVTE LETNÉ ZĽAVY V CHANTALL

Všeobecné obchodné podmienky E-Shopu Chantall

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Chantall online s. r.o. so sídlom Dvorská cesta 2/B, 940 01 , Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 50 887 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. : 43261/N, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.chantallonline.com (ďalej len „chantallonline.com") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na chantallonline.com.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chantallonline.com.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na chantallonline.com.
 7. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na chantallonline.com  môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru.
  Kupujúci môže vykonávať objednávky tovaru tiež bez registrácie – priamo na chantall. sk.

      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a obozretnosť ohľadne uchovávania              týchto informácií. Kupujúci je povinný užívať užívateľský účet osobne a nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 1. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:

     Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

     Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
     Prievozská 32, P.O. Box 5
     820 07 Bratislava 2

 1. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

       Chantall online s.r.o. 
       Dvorská cesta 2/b, 940 02 Nové Zámky
        email: info@chantall.sk

 

Článok II

Objednávka/vznik kúpnej zmluvy

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný vyplnený elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na chantallonline.com, platobné a dodacie podmienky, a celková cena objednaného tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 2. Tovarom sa rozumejú všetky produkty Predávajúceho uvedené v  sekcii „Kolekcie“ na chantallonline.com.
 3. Kupujúci sa pri objednávke tovaru zaväzuje korektne a úplne vyplniť všetky požadované kolónky  elektronického formulára.
 4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a/alebo za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil elektronický formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 5. Odoslaním vyplneného formulára/objednávky Kupujúci berie na vedomie a výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 6. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 7. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@chantallonline.com. Predávajúci podľa svojich reálnych možností a schopností zareaguje na zmeny požadované Kupujúcim, pričom k zmene Kúpnej zmluvy dôjde len v prípade potvrdzujúceho e-mailu Predávajúceho.
 8. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

8.1  Identifikácia Kupujúceho, t.j.  meno a priezvisko,bydlisko,kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
8.2  Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov, farebné prevedenie, veľkosť;
8.3  Množstvo objednávaného tovaru;
8.4  Platobné podmienky
8.5  Dodacie podmienky
8.6  Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa bodu 8 tohto článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej         
       objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
8.7  Pri objednávkach tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne  všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Pre odstránenie pochybností platí, že údaje uvedené
       kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za aktuálne a správne.
  

Článok III

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním .
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 3. V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ,(chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 4. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.  

  

Článok IV

Poštovné a balné

 1. Kupujúcemu sa tovar doručuje prostredníctvom kuriéra  UPS /Slovak Parcel Servis /Slovensko
 2. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 190 EUR (slovom: stodeväťdesiat euro), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie. V 
 3. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu vo výške 190 EUR (slovom: stodeväťdesiat euro), Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 4,90 EUR. Pri platbe na dobierku si Predávajúci účtuje poplatok vo výške 5,90 EUR (4,90 EUR poštovné a balné + 1 EUR dobierka).

 

Článok V

Dodacie podmienky

 1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-obchodu  Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne. Naším cieľom je dodať tovar do 3-5 pracovných dní po potvrdení objednávky .Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru.
 2. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 6. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky
 7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Článok VI

Cenové podmienky

 1.  Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom chantallonline.com je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2.  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na chantallonline.com s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na chantallonline.com. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. 
 3. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na chantallonline.com. 

 

Článok VII

Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 
 2. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi (v prípade platby pri dodávke tovaru na dobierku je účtovaný k cene tovaru a prepravy tovaru poplatok vo výške 1  EUR za dobierku, tak ako je uvedené v článku IV. VOP;
 3. PLATBA VOPRED, -   Prostredníctvom služby „TrustPay“,
 4. BANKOVÝM PREVODOM: Tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet Predávajúceho vedený v Tatra banka, a.s., a to na nasledovný účet: Tatra banka: IBAN: SK1711000000002947083880 Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky. Kupujúcemu bude zaslaný tovar po zaplatení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho..

   

Článok VIII

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.
 5. Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou.
 6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na chantallonline.com.

 

Článok IX

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonovprávo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením Predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov: 

         a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Chantall online s.r.o  Dvorská cesta 2/B, 940 01 Nové Zámky  alebo
         b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho objednavky@chantallonline.com

 1. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na chantallonline.com[Formular] .
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 3. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré mu Kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký  použil pri platbe Kupujúci, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade platenia kreditnou kartou sa čas spracovania sa môže líšiť od závislosti od spoločnosti vydávajúcej kreditné karty. 
 4. Platba za zakúpený tovar bude Predávajúcim uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 5. Kupujúci tovar doručí späť alebo ho prinesie na  adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý! 
 6. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 7. Pri zasielaní Predávajúci odporúča tovar zabaliť do pôvodného  obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu pretože Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátené výrobky majú mať pripevnené všetky pôvodné visačky či štítky.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že každý zaslaný tovar obsahuje bezpečnostnú stuhu s nápisom Chantall, ktorá nemá žiadny vplyv na zistenie funkčnosti a účelnosti, vlastností tovaru. Túto bezpečnostnú stuhu odporúčame odstrániť, po tom čo ste si tovar vyskúšali a vyhovuje všetkým Vašim požiadavkám. V prípade odstúpenia od zmluvy odporúčame vrátiť tovar s pripevnenými všetkými pôvodnými visačkami a štítkami vrátane bezpečnostnej stuhy s nápisom Chantall. V prípade vrátenie tovaru odporúčame použiť na zabalenie výrobku pôvodnú originálnu krabicu Chantall, v ktorej bol tovar doručený.
 9. Ak Predávajúci zistí že vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, má voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môže Predávajúci jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t. j. vrátená môže byť len čiastka kúpnej ceny znížená o vzniknutú škodu.

 

 

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na chantallonline.com sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na chantallonline.com. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na chantallonline.com môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo chantallonline.com.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na chantallonline.com.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chantallonline.com.
 7. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho, a zároveň potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov (Ochrana osobných údajov).

V Nových Zámkoch dňa 16.06.2020.