INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) spoločnosti Chantall online s.r.o. v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon“)a podľa článkov 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), pokiaľ sú tieto údaje spracúvané v súvislosti s eshopom, vernostným programom, marketingovými ponukami, so súťažami, ktoré spoločnosť Chantall online s.r.o. organizuje, podnetmi zákazníkov, ich dotazmi, príp. reklamáciami. Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípade, keď osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ.

Pri poskytovaní služieb a produktov, ako aj pri ich inovácii, spoločnosť Chantall online s.r.o. vždy berie na zreteľ súkromie svojich zákazníkov. Plne si uvedomujeme naše záväzky prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich Vaše súkromie a ochranu Vašich osobných údajov, pretok ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne.

Prevádzkovateľ (identifikačné a kontaktné údaje) : 

Chantall online s.r.o., IČO: 50 887 734 , so sídlom Dvorská cesta 2/B, 940 01 Nové Zámky 

e-mail: info@chantall.sk

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov :

Osobné údaje zákazníkov (dotknutých osôb) sú používané, ak :

 • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia, zmeny alebo ukončenia zmluvy v súlade s právnymi predpismi, na vybavenie reklamácií a ďalších požiadaviek zákazníka ako dotknutej osoby),
 • ak ich použitie ukladajú právne predpisy (spracovanie osobných údajov za účelom spracovania daní a vedenia účtovníctva), 
 • ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa, predovšetkým na nasledovné účely:
  • Uplatňovanie a ochrana práv a riešenie sporov ohľadne práv a povinností v nadväznosti a zmluvný alebo zákonný vzťah dotknutej osoby a prevádzkovateľa, vymáhanie pohľadávok vzniknutých zo zmluvy s prevádzkovateľom. Osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané po dobu trvania premlčacích lehôt ustanovených právnymi predpismi, spravidla najdlhšie 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu
  • Priamy marketing – zasielanie informácií o ponukách vlastných tovarov a služieb, akciách a zľavách tovarov v prípadoch, kedy existuje predpoklad, že tieto informácie zákazníka ako dotknutú osobu zaujímajú. Priamy marketing sa uskutočňuje len e-mailom, pričom zákazník ako dotknutá osoba má možnosť voči nemu kedykoľvek namietať. V prípade námietky nebudú osobné údaje ďalej použité na priamy marketing. Osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu trvania členstva dotknutej osoby vo vernostnom programe.
 • ak dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi platný súhlas (spracovanie osobných údajov za účelomzriadenia členstva vo vernostnom programe spoločnosti Chantall online s.r.o., čo zahŕňa najmä vydanie vernostnej karty, členstvo a poberanie výhod a zliav v rámci ponúk Prevádzkovateľa,  ďalej na marketingové a propagačné účely spoločnosti Chantall online s.r.o.)

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

 • meno, priezvisko, titul 
 • dátum narodenia, 
 • adresa/bydlisko (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), 
 • telefón, 
 • email

Doba uchovávania osobných údajov : 

Rozsah spracúvania osobných údajov a doba uchovávania vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu, sú osobné údaje uchovávanémaximálne po dobu udeleného súhlasu, resp. po dobu trvania členstva dotknutej osoby vo vernostnom programe. Pokiaľ sú osobné údaje zákazníkov spracúvané na základe právneho základe – plnenie zmluvy, sú tieto osobné údaje spracúvané po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, pristupuje sa k likvidácii osobných údajov zákazníka, pokiaľ jeho osobné údaje nie je možné spracúvať na inom právnom základe.

Informačný systém prevádzkovateľa, v ktorom sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané :

Účtovno-informačný systém MRP – KS

Práva dotknutej osoby: 

V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona, na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom v zmysle ust. § 21 Zákona
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenos svojich osobných údajov
 • Právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Zákonom a/alebo Nariadením

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

Zákazník ako dotknutá osoba môže udelený súhlas (resp. svoje členstvo vo vernostnom programe) kedykoľvek odvolať zaslaním poštovej zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailovej správy na adresu infol@chantall.sk.

Osobné údaje nebudú zverejňované. Dotknutá osoba bola informovaná o všetkých zákonom stanovených informáciách v zmysle § 19 Zákona.